Privacyverklaring

Weekra respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Weekra handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Wie is Weekra?

Weekra is een VOF, gevestigd en kantoorhoudende te Scharendijke ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22038192.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Weekra?

Gebruik van onze diensten

Op de website van Weekra kun je bekijken welke diensten Weekra aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we jou om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.

Je gegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum.

Je bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam;
 • Rechtsvorm;
 • Financiële gegevens;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Weekra of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over je bezoek aan de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit;

 • Het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat je gebruikt;
 • Je IP-adres (nummer van je apparaat, dat het mogelijk maakt je apparaat te herkennen);
 • Het type browser;
 • Het besturingssysteem dat je gebruikt;
 • De pagina’s die je op website bezoekt en de items die je bekijkt.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Doeleinden

Je informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt. Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik van de diensten van Weekra aan je te factureren.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Weekra:

 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Weekra;
 • Reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Weekra rust, zoals:

 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Weekra wilt je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Weekra dat aan je laten weten. Ook kan Weekra je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van Weekra willen ontvangen, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar Weekra. Daarbij kun jij je te allen tijde afmelden voor e-mails die Weekra stuurt d.m.v. een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan Weekra in verband met de diensten van Weekra, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

Weekra kan jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van je gebruik van de diensten van Weekra en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP- of MAC-adres).

Zo kan Weekra derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Weekra. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Weekra zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Weekra je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van Weekra verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Weekra heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Weekra worden verwerkt. Weekra accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

4. Hoelang bewaart Weekra persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 60 dagen na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens, m.u.v. verstuurde facturen welke gearchiveerd moeten worden ten laste van administratieve redenen. Tenzij Weekra verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert Weekra de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

Werk-, adres- en productiebestanden

Voor werk-, adres- en productiebestanden is er geen vastgestelde bewaartermijn, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de betreffende bestanden verwijderd moeten worden.

5. Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

Je gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Weekra of die van een derde partij. Weekra maakt gebruik van servers in Nederland.

6. Op welke wijze wordt jouw persoonlijke informatie beschermd?

Weekra heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Weekra deze beveiliging inricht, kun je contact opnemen via info@weekra.nl.

7. Cookies

Via deze website kan Weekra gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van je apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Indien je de gegevens wilt zien die bij Weekra over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@weekra.nl. Weekra zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen via info@weekra.nl. Je kunt verzoeken dat Weekra je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Weekra zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Weekra jouw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@weekra.nl.

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

10. Waar kun je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en kom je er met Weekra niet uit, dan kun jij gebruik maken van het beroep op de rechtsbescherming.

11. Vragen en feedback

Weekra controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen via info@weekra.nl of een brief sturen een naar De Lelie 22 4322 NP te Scharendijke, t.a.v. Weekra.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 juli 2018.